Adres: Wysowa-Zdrój 9・38-316 Wysowa-Zdrój・tel: +48 18 353 20 11
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, Zdrój: 11:15, 19:00, Hańczowa: 8:45
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, Zdrój: 11:15, 19:00, Hańczowa: 8:45

Pogrzeb katolicki

Pogrzeb

"Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie".
(symbol nicejsko-konstantynopolitański)

Intro

Informacje ogólne

Liturgia pogrzebu chrześcijańskiego starannie przygotowana i odprawiona, stanowi katechezę o rzeczach ostatecznych, której człowiek współczesny bardzo potrzebuje (z uwzględnieniem statutów V Synodu Diecezji Tarnowskiej).

Formalności pogrzebowe w Wysowej-Zdroju

 

 1. Pogrzeb zgłasza w parafii stałego lub tymczasowego zamieszkania osoby zmarłej przedstawiciel najbliższej rodziny. Obrzędy pogrzebowe mogą odbyć się poza parafią, ale konieczna jest informacja i zgoda proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego.  Wiąże się to
  z koniecznością upewnienia się, że nie zachodzą uznane prawem przeszkody
  do zorganizowania katolickiej formy pogrzebu.
 2. Dla dopełnienia formalności pogrzebowych należy zgłosić się w kancelarii parafialnej, (przed ustaleniami terminu z zakładem pogrzebowym). Wskazany jest wcześniejszy telefoniczny kontakt z proboszczem, w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu.
 3. Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć: obowiązkowo akt zgonu z USC oraz  zaświadczenie kapelana szpitalnego o przyjęciu przed śmiercią sakramentów, o ile takie zostało wydane.
 4. Celebracja pogrzebu jasno wyraża rzeczywistą łączność ze zmarłym i ożywia uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach. Eucharystia stanowi centrum uroczystości pogrzebowej, akcentując rzeczywistość chrześcijańskiego przejścia do wieczności.
 5. W liturgii pogrzebu kapłan odnosi się do życia zmarłego i okoliczności jego śmierci. Jednak należy pamiętać, że homilia pogrzebowa dotyczy liturgii Słowa kierowanej do uczestników pogrzebu, więc nie powinna być skoncentrowana na biografii osoby zmarłej. 

Dodatkowe informacje:

 

 1. W Mszy pogrzebowej wskazany jest pełny udział rodziny zmarłego, czyli przyjęcie komunii świętej w intencji osoby zmarłej, o ile jest to możliwe. Zachęca się, by do spowiedzi świętej przystąpić wcześniej przed uroczystością pogrzebową.
 2. Kapłani spoza parafii, którzy chcą uczestniczyć w obrzędach pogrzebu, powinni uzgodnić swój udział z miejscowym proboszczem.
 3. Dopuszczalna jest kremacja zwłok, ale Kościół zaleca zachowanie biblijnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Wynika to przede wszystkim z szacunku dla ludzkiego ciała, które od chwili chrztu stało świątynią Ducha Świętego.
 4. Odmowa pochówku katolickiego zdarza się niezmiernie rzadko i tylko w sytuacji, gdy zmarły przed swoją śmiercią nie okazał jakiejkolwiek formy żalu za grzechy i z zatwardziałością serca odmawiał kontaktu z kapłanem. Wypadki konieczne wyliczone są w kan. 1184 §1 KPK. W pewnych okolicznościach wybierana jest skromniejsza forma liturgii pogrzebowej.
 5. Samobójcom nie odmawia się pogrzebu katolickiego, traktując czyn targnięcia się na własne życie, jako zaburzenie natury psychologicznej. Wyjątkiem są sytuacje, gdy suicydent do śmierci trwał uporczywie w oddaleniu od Boga i Kościoła, a jego postępowanie pozostawało w wyraźnej sprzeczności z duchem chrześcijańskim.
 6. Za zgodą Biskupa Tarnowskiego można urządzić pogrzeb katolicki chrześcijaninowi niekatolikowi jeżeli wiadomo, że zmarły za życia nie wyraził woli przeciwnej oraz, gdy fizycznie lub moralnie niemożliwe jest udanie się do jego własnego szafarza.
  Zasada ta nie odnosi się do osób, które za życia, w myśl kan. 1184 §1 n. 1 KPK, zerwały więzi wspólnoty z Kościołem katolickim.
 7. Za zmarłego chrześcijanina niekatolika nie celebruje się publicznej Mszy Świętej, chyba że o taką celebrację poprosili z autentycznych pobudek religijnych krewni, przyjaciele lub podwładni zmarłego oraz wykluczono niebezpieczeństwo zgorszenia. W przypadku takiej celebracji nie wymienia się imienia zmarłego w Modlitwie Eucharystycznej.
 8. Śmierć dziecka w okresie prenatalnym jest doświadczeniem szczególnie trudnym, które powinno być przeżywane przez rodzinę na sposób chrześcijański. Polskie prawo umożliwia organizację pogrzebu dziecka martwo urodzonego. Do pochowania zwłok lub szczątków dziecka wymagane jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu. Intencja mszalna takiego pogrzebu powinna mieć wymiar wstawienniczy i zarazem dziękczynny. Liturgia pogrzebowa jest możliwa także bez obecności ciała dziecka zmarłego przed narodzeniem.