Adres: Wysowa-Zdrój 9・38-316 Wysowa-Zdrój・tel: +48 18 353 20 11
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, 15:00, Zdrój: 11:15, Hańczowa: 8:45
Msze święte w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, Zdrój: 11:15, 19:00, Hańczowa: 8:45

Bierzmowanie

Sakrament
bierzmowania

Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej. Świadome otwarcie się na dary Ducha Świętego i Jego działanie w sobie.

Intro

Informacja ogólna

„Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:

 • w deklaracji przyjęcia sakramentu,
 • w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych przy parafii zamieszkania,
 • w spełnianiu praktyk religijnych: uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej,
 • w przystępowaniu z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty,
 • w udziale w rekolekcjach lub dniu skupienia,
 • w uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem,
 • w nienagannej postawie religijno-moralnej,
 • w pozytywnie zdanym egzaminie z wiedzy religijnej.

Zaleca się, aby Księża Proboszczowie i Katecheci z pasterską miłością zaangażowali się w dzieło przygotowania młodych do sakramentu bierzmowania i w to przygotowanie włączyli rodziców kandydatów. Cała zaś wspólnota parafialna niech otoczy modlitewną troską dzieło przygotowania do bierzmowania”.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w ciągu trzech lat nauki kandydata w szkole podstawowej (klasy 6-8) i składa się z dwóch etapów: formacji intelektualnej oraz formacji religijno-moralnej.

Formacja intelektualna realizowana jest w trakcie katechezy szkolnej, trwającej dwa lata. Egzamin z wiedzy religijnej przeprowadzany jest przed zakończeniem nauki w klasie siódmej. Formacja ta dotyczy treści zawartych w programie nauczania dla klasy szóstej i siódmej, jak również materiału umieszczonego w katechizmie bierzmowanych.

Z kolei formacja religijno-moralna realizowana jest zarówno w szkole, jak i w parafii, obejmując uczniów i wprowadzając ich w działania apostolskie. Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w ciągu trzech lat nauki religii w szkole oraz podczas spotkań grupowych organizowanych w parafii, w której mieszka kandydat. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość zwrócenia się do proboszcza o zgodę na przygotowanie do bierzmowania w innej parafii.

 

Nauczanie Kościoła dotyczące sakramentu bierzmowania

Z racji na wagę tego sakramentu i uzdalniającą moc Ducha Świętego bierzmowanie może przyjąć ten, kto został najpierw ochrzczony i ugruntowany w życiu wiary (kan. 889, 1). Budowanie trwałej wspolnoty Kościoła wymaga osobistej i świadomej decyzji oraz wewnętrznej gotowości do autentycznego wyznawania wiary, bronienia jej i życia według jej zasad. Trzeba najpierw dogłębnie poznać zobowiązania wynikające z chrztu świętego, osobiście i uroczyście odnowić te przyrzeczenia (kan. 889, 2) i przez właściwe przygotowanie indywidualnie podjąć ważną decyzję o zaproszeniu Ducha Świętego do osobistego życia. Samo przygotowanie do bierzmowania nie może wynikać z przymusu, ale musi być autonomiczną decyzją kandydata do bierzmowania. Tak jak nikogo nie można zmusić do miłości, tak Duch Święty nie chce nikogo uszczęśliwiać na siłę.
Jednakże w realizacji osobistej decyzji młodego czy starszego kandydata o podjęciu przygotowania do bierzmowania powinni uczestniczyć z ramienia wspolnoty Kościoła rodzice, duszpasterze i wierni. Oni to, jako już dojrzalsi w wierze powinni zadbać, aby kandydaci zostali odpowiednio pouczeni i byli właściwie dysponowani do przyjęcia darów Ducha Świętego (kan. 889, 2).

Imię wybrane podczas Bierzmowania

Podczas przygotowania do bierzmowania kandydaci indywidualnie wybierają sobie nowe imię chrześcijańskie. Zwykle jest to imię świętego lub błogosławionego, bądź postaci biblijnej, której życie ziemskie było świadectwem wierności Chrystusowi i obecności Ducha Świętego. Wybrany święty patron powinien być dla bierzmowanego przewodnikiem na drodze wiary oraz duchowym orędownikiem w realizacji zobowiązań wynikających z sakramentu Bierzmowania.

 

Rola świadków Bierzmowania

Wzrost w wierze i miłości ku Chrystusowi nie jest procesem automatycznym ani natychmiastowym. Wymaga on samozaparcia, decyzji podążania za Chrystusem, Jego przykazaniami i prawdami wiary, czyli nauką ewangeliczną. W tym wzrastaniu w wierze, kandydatowi do bierzmowania towarzyszą świadkowie tego sakramentu. Kościół określa dla nich konkretne wymogi kanoniczne. Świadkiem bierzmowania może być osoba, która:

 • została wybrana przez rodziców lub kandydata do bierzmowania,
 • wykazuje się odpowiednią postawą w wierze i wyraziła zamiar pełnienia tej roli,
 • ukończyła 16 lat życia, jest katolikiem i bierzmowaną osobą,
 • przyjmuje Eucharystię i prowadzi życie zgodne z wiarą oraz adekwatne do przyjmowanej funkcji (jest świadkiem Chrystusa),
 • nie jest obciążona żadną karą kościelną oraz nie jest rodzicem bierzmowanego (por. kan. 893 i 874).

Kandydat do bierzmowania może wybrać tylko jednego świadka, a zatem nie może to być członek wspólnoty kościelnej niekatolickiej. Osoba bierzmowana może poprosić jednego z rodziców chrzestnych o podjęcie tej odpowiedzialności, o ile od czasu chrztu św. nie stracili kanonicznej zdolności do bycia świadkiem bierzmowania.