Adres: Wysowa-Zdrój 9・38-316 Wysowa-Zdrój・tel: +48 18 353 20 11
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, Zdrój: 11:15, 19:00, Hańczowa: 8:45
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, Zdrój: 11:15, 19:00, Hańczowa: 8:45

Małżeństwo

Małżeństwo

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą.”
(1 Kor 13,4)

Intro

Małżeństwo według Biblii

Księga Rodzaju mówi, że Pan Bóg błogosławił związek mężczyzny i kobiety. Człowiek stworzony jest do relacji, a małżeństwo i rodzina to szczególny rodzaj relacji.  

Kontrą do tego, co stworzył Bóg, jest grzech utrudniający więzi międzyludzkie. Najwyraziściej widać zakłócenie relacyjności po grzechu pierworodnym. 

Adam I Ewa są pierwowzorem małżeństwa naturalnego. Od nich zaczyna się pierwotne znaczenie relacji mężczyzny i kobiety. Według tego wzorca mężczyzna ma roztaczać opiekę nad kobietą.

Sakrament małżeństwa pojawia się dopiero w Nowym Testamencie. 

Jezus podnosi umowę wspólnego życia kobiety i mężczyzny do rangi sakramentu. Bóg chce być świadkiem tego zobowiązania, albo inaczej przymierza. 

Małżeństwo jest więc czymś naturalnym, może być także umową prawną, ale  dopiero sakrament daje tej relacji gwarancję, że Bóg jest obecny w życiu dwojga ludzi. Sakrament małżeństwa jest szczególną łaską Pana Boga i powrotem do Bożych fundamentów z ogrodu edeńskiego, przed chwilą kuszenia przez węża.

„Sakrament zgody” – zasady ogólne

 1. Liturgia sakramentu małżeństwa podkreśla zgodę małżeńską, bo to jedyny sakrament, którego małżonkowie udzielają sobie nawzajem, czyli są jego szafarzami. Sakramentalny związek następuje dopiero po dwukrotnym „tak”. 
 2. W kościele katolickim w Polsce świadkiem sakramentu małżeństwa jest kapłan i dwie świeckie osoby. Świadek ślubu potwierdza, że dwoje ludzi – kobieta i mężczyzna wyrażają zgodę na wspólne życie, bycie jednością.
 3. Kapłan jest tym, który błogosławi związek mężczyzny i kobiety i zaświadcza, że małżeństwo zostało zawarte zgodnie z przepisami oraz że przyrzeczenie zostało złożone w całości i publicznie.
 4. Małżeństwo jest sakramentem społecznym i dlatego jego liturgię sprawuje się publicznie w obecności duchownego, świadków i wspólnoty wiernych. 
 5. W sakramencie małżeństwa pojawia się symbol związania rąk małżonków stułą, czyli węzeł małżeński.
 6. Małżeństwa mieszane pod względem wyznań religijnych są możliwe tylko wtedy, jeśli małżonkowie są świadomi swojej tożsamości i decydują się szanować wyznanie drugiego z małżonków. 

W zgodzie małżeńskiej międzywyznaniowej nie chodzi o przeciąganie na stronę którejś  z religii, ale o podkreślenie wzajemnego poszanowanie swoich przekonań. 

Ślub katolika z osobą nieochrzczoną lub wyznawcą innej religii wymaga specjalnego zezwolenia biskupa diecezji.

Liturgia sakramentu małżeństwa

Według ustaleń Soboru Watykańskiego II każdy sakrament ma mieć związek
z Eucharystią. Małżeństwo jest zawierane więc podczas Mszy Św.
Nowożeńcy powinni przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, a podczas ślubnej uroczystości do Komunii Świętej.

Po Liturgii Słowa, zakończonej homilią następuje złożenie przysięgi ślubnej, związania dłoni stułą, zakończone błogosławieństwem: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19, 6). Małżeństwo przez was zawarte ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”. Nałożenie obrączek kończy właściwy obrzęd ślubny.

Definicja małżeństwa

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia
i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1601)

„Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego potrzebne jest spełnienie trzech warunków:

 1. dobrowolna zgoda na jego zawarcie,
 2. zgoda na związek wyłącznie z jedną wybraną osobą na całe życie,
 3. otwartość na dzieci (…) 

Gdyby podczas ceremonii ślubnej zabrakło któregoś z wymienionych elementów, takie małżeństwo nie zostałoby ważnie zawarte.”

Kłopoty małżeńskie

W Kościele katolickim nie istnieje pojęcie rozwodu i nie ma też unieważnień małżeństwa. Istnieje za to separacja oraz stwierdzenie nieważności małżeństwa, czyli potwierdzenie, że małżeństwo od początku jego zaistnienia było nieważne.  

W każdej tego typu sytuacji z urzędu Kościoła wyznaczony jest obrońca węzła małżeńskiego, który sprawdza, czy faktycznie od początku relacji nie było tegoż węzła. 

We wspólnocie Kościoła istnieją związki niesakramentalne. Osoby w takich związkach choć nie mogą przystępować do sakramentu Eucharystii, są członkami Kościoła.
Osoby starsze pozostające w związku niesakramentalnym mogą zwrócić się do biskupa o prawo do przyjmowania Komunii Świętej (białe małżeństwo).

Ciekawostki dla małżonków

 1. Polecana książka: Siedem nawyków szczęśliwej rodziny Stephena Covey`a – tekst zbiera tajemnice dobrego małżeństwa. Omawia trzy zasady małżeństwa: znać cel, wypracować plan i mieć kompas.
 2. Złota myśl: Jeśli nie będziemy bronić małżeństwa, to będziemy jak ci, którzy rozkładają leżaki na pokładzie tonącego Titanica. 😊

CZĘŚĆ DLA NARZECZONYCH

Kancelaria Parafialna Wysowa-Zdrój

Sakrament małżeństwa ze skutkami cywilnymi
(ślub konkordatowy)

Procedury przed zawarciem sakramentu obejmują:

 1. Trzy spotkania w kancelarii parafialnej
  Pierwsze spotkanie: Zgłoszenie się nupturientów (narzeczonych) do kancelarii parafialnej minimum 3 miesiące przed datą planowanego ślubu i ustalenie z proboszczem parafii wymaganych dokumentów. Ustalenie zapowiedzi przedślubnych, wygłaszanych w parafiach obojga narzeczonych. Zapowiedzi stanowią integralną część tzw. dochodzenia kanonicznego.
  Drugie spotkanie: Sporządzenie protokołu, ustalenie, czy nie ma przeszkód do ważnego i godziwego zawarcia małżeństwa (przedślubna rozmowa kanoniczna).
  Trzecie spotkanie: Dokończenie protokołu ślubnego, uzupełnienie dokumentacji, dostarczenie informacji o wygłoszonych zapowiedzianych
 2. Przystąpienie do sakramentu pokuty, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem dostarczonym bezpośrednio przed zawarciem sakramentu małżeństwa. 

Dokumenty wymagane od nupturientów

Nupturienci zgłaszają się do kancelarii w celu spisania protokołu z następującymi dokumentami: 

 • Metryki chrztu św. narzeczonych wydane przez parafię chrztu (nie starsze niż 3 miesiące od daty planowanego ślubu).
 • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC w trzech egzemplarzach (nie starsze niż 3 miesiące od daty planowanego ślubu.
 • Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej oraz świadectwo uczestnictwa w warsztatach z poradnictwa rodzinnego (najlepiej oba dokumenty na drugie spotkanie w kancelarii parafialnej).
 • Dowody osobiste.
 • Świadectwa ukończenia religii w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
 • Wpis o bierzmowaniu.
 • W przypadku, gdy obydwoje narzeczeni nie są parafianami Wysowej,
  a przygotowanie kanoniczne do sakramentu małżeństwa odbywa się poza terenem parafii, wymagana jest „licencja” na pobłogosławienie małżeństwa w parafii Wysowa – Zdrój.
 • Jeżeli oboje narzeczeni są spoza parafii Wysowa – Zdrój, a chcieliby odbyć rozmowy kanoniczne w kancelarii parafialnej w Wysowej, wymagana jest zgoda proboszcza jednej ze stron narzeczeństwa na ślub poza parafią rodzimą.
 • Osoby, które wcześniej zawarły kontrakt cywilny, zobowiązane są dostarczyć świadectwo tego faktu do kancelarii parafialnej w Wysowej, obowiązkowo na pierwsze spotkanie.
 • Gdy związek małżeński chcą zawrzeć wdowcy należy do kancelarii parafialnej dostarczyć świadectwo zgonu małżonka (również na pierwsze spotkanie). 

Sakrament małżeństwa bez skutków cywilnych

Ta forma zawarcia sakramentu małżeństwa jest możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą biskupa diecezjalnego.  Występuje o nią proboszcz parafii,
w imieniu narzeczonych, po badaniu kanonicznym (po pierwszej rozmowie w kancelarii parafialnej).

Dalsza procedura dokumentacyjna jest taka sama, jak w przypadku małżeństwa konkordatowego, oprócz dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego.