Adres: Wysowa-Zdrój 9・38-316 Wysowa-Zdrój・tel: +48 18 353 20 11
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, 15:00, Zdrój: 11:15, Hańczowa: 8:45
Msze święte w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, Zdrój: 11:15, 19:00, Hańczowa: 8:45

Małżeństwo

Sakrament
małżeństwa

Sakrament, który jako jedyny jest udzielany przez narzeczonych, a potwierdza to kapłan z ramienia Kościoła.

Intro

Istota małżeństwa

Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, który został ustanowiony przez Boga Stwórcę. Jest to naturalna i niepodzielna wspólnota ich życia, trwająca przez całe ich dni i mająca na celu założenie rodziny. Gdy Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, obdarzył ich błogosławieństwem, mówiąc: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, aby zaludnić ziemię i uczynić ją poddaną wam” (Rdz 1,28). Głównym celem małżeństwa jest miłość małżeńska, która naturalnie dąży do poczęcia i wychowania dzieci, a także do wzajemnego wsparcia w codziennym życiu.

Małżeństwo jest wynikiem umowy małżeńskiej między mężczyzną a kobietą, pod warunkiem, że nie istnieje żadna przeszkoda uniemożliwiająca zawarcie małżeństwa. Chrystus podniósł małżeństwo, ustanowione przez Boga w raju, do rangi sakramentu, podkreślając jego nierozerwalny charakter: „Co Bóg połączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19,4-6). W sakramencie małżeństwa, gdy jest godnie zawierany, małżonkowie otrzymują szczególne łaski od Chrystusa, które wzmacniają ich miłość, małżeńską wspólnotę oraz wspomagają ich w rodzicielskich i wychowawczych obowiązkach. Sakrament małżeństwa przynosi owoce, gdy jest przyjmowany w stanie łaski. Dlatego przed zawarciem ślubu odbywają się dwie spowiedzi, a należy dodać, że powinny być dobre, szczere i pozbawione zatajania.

W Polsce istnieje zarówno zakaz państwowy, jak i kościelny dotyczący zawierania małżeństw przez osoby niepełnoletnie, czyli poniżej 18 roku życia. Nie ma możliwości zwolnienia mężczyzn od tej granicy wiekowej. Jednak dziewczyna, która ukończyła 16 lat, może otrzymać zgodę na zawarcie małżeństwa.

W takim przypadku konieczne jest spotkanie rodziców z proboszczem parafii oraz udzielenie pisemnej zgody na małżeństwo ich dziecka. Dodatkowo wymagane jest uzyskanie dyspensy od biskupa diecezjalnego oraz zgody sądu rodzinnego.

Przygotowanie do małżeństwa rozpoczyna się już na etapie katechizacji, zwłaszcza w szkole średniej. Kontynuacja duchowego przygotowania polega przede wszystkim na praktykowaniu życia religijnego przez młodych ludzi: codzienna modlitwa, uczestnictwo w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych oraz kilkukrotne składanie spowiedzi w ciągu roku.

Przed zawarciem małżeństwa, zazwyczaj przechodzi się okres narzeczeństwa, który trwa zwykle około roku. Jest to czas wzajemnego poznawania się narzeczonych, rozwijania ich miłości oraz wspólnego przygotowania się do podjęcia zadań życia we dwoje i budowania wspólnoty rodzinnej.

Narzeczeństwo samo w sobie nie daje uprawnień do wspólnego życia małżeńskiego. Osoba, która nie potrafi poczekać, nie dojrzała jeszcze do prawdziwej miłości. Lekceważenie przykazania "Nie cudzołóż" w okresie narzeczeństwa może być źródłem przyszłych zdrad, niewierności w małżeństwie, podejrzeń i innych nieszczęść. Dlatego ważne jest, aby narzeczeni w tym okresie pozostawali blisko Boga - regularne uczestnictwo we wspólnej Mszy świętej i częstsze składanie spowiedzi dodaje sił do zachowania czystości przedmałżeńskiej.

Aby młodzi ludzie byli odpowiednio przygotowani do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa, zobowiązani są do udziału w:
  • kursie przedmałżeńskim,
  • dniu skupienia dla narzeczonych,
  • spotkaniu w Poradni Życia Rodzinnego.
Wymienione powyżej spotkania mogą odbywać się również w innych parafiach, a udział w nich jest potwierdzany przez odpowiednią osobę prowadzącą.

Ślub odbywa się zazwyczaj w parafii narzeczonej, ale narzeczeni maja prawo zawrzeć ślub także w parafii narzeczonego lub w wyjątkowych wypadkach również w innej parafii. Ogromna większość młodych zawiera obecnie tzw. ślub konkordatowy tylko w kościele, ponieważ powoduje on także skutki cywilne.
W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej co najmniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Datę ślubu można ustalić jednak wcześniej (w naszej parafii istnieje możliwość ustalenia jej już od lipca roku ubiegłego), tak aby zarezerwować sobie dogodny dzień i godzinę.

Na pierwsze spotkanie w kancelarii nie trzeba przynosić żadnych dokumentów. Ksiądz poinformuje narzeczonych, jakie dokumenty należy dostarczyć do spisania protokołu, ustali termin rozmowy duszpasterskiej i zapozna z możliwością odbycia kursu przedmałżeńskiego, dnia skupienia oraz spotkania w Poradni Życia Rodzinnego.

Protokół przedślubny musi być spisany, co najmniej miesiąc przed datą ślubu. W ustalonym terminie oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii z kompletem dokumentów.

1. Świadectwo Chrztu Świętego do ślubu kościelnego, jeśli sakrament Chrztu Świętego został udzielony w innej parafii niż parafia, gdzie ma być zawarty związek małżeński.

Na świadectwie tym powinna się znajdować adnotacja o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania, jak i adnotacja stwierdzająca, czy nie zostało zawarte małżeństwo z inną osobą. Jeżeli z jakiś powodów nie ma w księdze chrztów adnotacji o przyjęciu Bierzmowania, należy poprosić o stosowny dokument z parafii, gdzie się go przyjęło.

Ważność Świadectwa Chrztu do ślubu kościelnego wynosi 6 miesięcy od daty wydania (musi być ono ważne w dniu ślubu). Jeżeli w/w dokument wystawiony będzie na nazwisko, które jest już nieaktualne, należy wówczas w pierwszej kolejności dokonać zmiany w księdze chrztów na podstawie Pełnego Aktu Urodzenia z USC, w przeciwnym wypadku dokument jest nieważny.

2. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego, które będzie stanowiło podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa. Ważność tego dokumentu upływa po 6 miesiącach. Po przyjęciu Sakramentu Małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii, a jeden przez parafię jest przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego.
Jeżeli ślub cywilny był zawarty wcześniej to należy dostarczyć Akt Zawarcia Małżeństwa z USC.

3. Zgoda na zawarcie małżeństwa w naszej parafii z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza naszą parafią).

4. Dowody osobiste lub inne dokumenty potwierdzające tożsamość.

5. Informację dotyczącą przyjęcia I Komunii Świętej – miejsce i data.

6. Ostatnie świadectwo z religii (gimnazjum, szkoła średnia lub zawodowa)

7. Zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich oraz z Poradni Życia Rodzinnego. Jeśli w/w spotkania trwają, bądź dopiero będą w późniejszym terminie zaświadczenia należy dostarczyć wówczas najpóźniej na tydzień przed planowanym ślubem.

8. Dane świadków sakramentu małżeństwa (nazwiska i imiona, adresy zameldowania).

9. Osoby owdowiałe przynoszą Akt Zgonu współmałżonka.

Po spisaniu protokołu przedślubnego kapłan wydaje zapowiedzi przedślubne dla narzeczonych, którzy zamieszkują na terenie innej parafii. Zapowiedzi te należy zanieść do Kancelarii Parafialnej miejsca zamieszkania i ustalić termin odbioru. Po odebraniu zapowiedzi należy je dostarczyć z powrotem do parafii, w której sporządzany jest protokół. Brak poświadczenia wygłoszonych zapowiedzi równoważny jest z niemożnością udzielenia Sakramentu Małżeństwa.

Zapowiedzi ogłasza się również w parafii ślubu.
Zapowiedzi głoszone są przynajmniej przez dwie niedziele w parafii narzeczonej i narzeczonego (najczęściej przez wywieszenie w gablocie przed kościołem), celem stwierdzenia ewentualnych przeszkód. Osoby mające wiedzę odnośnie ewentualnych przeszkód są zobowiązane w sumieniu powiadomić o tym proboszcza parafii.

Narzeczeni otrzymują również druki dotyczące spowiedzi przedślubnej, które dostarcza się w dniu ślubu. Do Sakramentu Pokuty i Pojednania narzeczeni przystępują dwukrotnie. Pierwsza Spowiedź powinna odbyć się po spisaniu protokołu przedślubnego, a druga – tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do Sakramentu Małżeństwa.

Przy spowiedzi informujemy spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna i prosimy o podpisanie zaświadczenia. Ten zwyczaj może niektórych drażnić, jednak dla osób zaangażowanych w życie religijne nie jest to problemem, natomiast może być szansą i mobilizacją dla osób obojętnych czy przeciętnie religijnych. Chodzi o to, by narzeczeni ostatni czas przed ślubem mogli przeżyć w czystej i pięknej relacji, która może im jeszcze więcej powiedzieć o ich miłości i o sobie nawzajem.

W tygodniu przed ślubem narzeczeni przychodzą do spisania aktu ślubu. Przynoszą wtedy świadectwo wygłoszonych zapowiedzi, zaświadczenia z Poradni Rodzinnej.

Narzeczeni i świadkowie przychodzą do zakrystii na 10 minut przed rozpoczęciem Mszy św. Tam przekazują kapłanowi obrączki, zaświadczenia o odbytej spowiedzi i ewentualnie zaległe dokumenty i składają stosowne podpisy zawierając i potwierdzając umowę małżeńską.

Śluby odbywają się w naszej parafii w czasie Mszy świętych. Do Komunii świętej w intencji nowożeńców przystępują świadkowie, rodziny i zaproszeni goście. Uczestnicząc w ślubie prośmy Boga, aby towarzyszył nowożeńcom przez całe życie, umacniając codziennie ich miłość.

Zapraszamy młode małżeństwa do zaangażowania się w życie parafialne; do włączenia się we wspolnoty małżeńskie działające w naszej parafii; do udziału w rekolekcjach pogłębiających więź małżeńską; do podejmowania nieustannej edukacji w dziedzinie naturalnego planowania rodziny, które może stać się nie tyle metodą, ile stylem życia; do ciągłej formacji swej duchowości małżeńskiej, która pozwoli wzrastać we wzajemnej miłości małżeńskiej i rodzinnej.

W razie niejasności dodatkowych informacji dotyczących zawarcia Sakramentu Małżeństwa udzielają kapłani.