Adres: Wysowa-Zdrój 9・38-316 Wysowa-Zdrój・tel: +48 18 353 20 11
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, 15:00, Zdrój: 11:15, Hańczowa: 8:45
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, 15:00, Zdrój: 11:15, Hańczowa: 8:45

Liturgiczna Służba Ołtarza

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
i świecić jak słońce jasno.

Hymn ministrantów

LOGO ŻYWY RÓŻANIEC

Liturgiczna Służba Ołtarza w WYSOWEJ–ZDROJU
i w HAŃCZOWEJ

Informacje ogólne

 

Ministrant

(łac. ministrare - służyć, posługiwać, pomagać)

 

Zadaniem ministrantów jest pomagać i służyć Jezusowi przy ołtarzu. Wypełniają to zadanie przez pomoc księdzu przy celebracji Mszy świętej i nabożeństw  oraz przy sprawowaniu sakramentów i sakramentaliów (pogrzeby, błogosławieństwa, nabożeństwa). Ministranci objęci są programem formacyjnym. Strój ministranta składa się z komży i pelerynki. Ministranci najpierw są kandydatami (do czasów przyjęcia pierwszej komunii świętej). Stopniowo pełnią kolejne funkcje w liturgii Mszy Świętej. Po roku składają przyrzeczenie wiernego pełnienia służby ołtarza na ręce ks. proboszcza i otrzymują błogosławieństwo do tej służby. 

 

Lektor

(łac. lectio – czytam) 

 

To starszy ministrant, który w czasie liturgii i nabożeństw czyta Słowo Boże, (z wyjątkiem Ewangelii) oraz wszystkie komentarze i modlitwy przypisane liturgicznie osobom świeckim (np. wezwania modlitwy powszechnej). Zadaniem lektorów jest oprawa Liturgii Słowa podczas Mszy Św.  Odczytane Słowo Boże ma wielkie znaczenie dla wiernych, dlatego zadaniem lektorów jest sumienne przygotowanie się do czytania słowa Pisma Świętego. Strojem właściwym dla lektora jest alba przepasana cingulum.

Historia LSO

Początki ministrantury pochodzą z czasów życia na ziemi Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć, że praministrantem był chłopiec, który miał pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, rozmnożone przez Pana Jezusa dla nakarmienia 5 tyś. ludzi. Ten moment uważa się za zapowiedź Eucharystii, a jego pomoc za pierwsze ministranckie kroki. 

 

Od początków chrześcijaństwa biskupi sprawowali Mszę Świętą z asystą liturgiczną.
W średniowieczu rolę pomocników pełnili klerycy, przygotowujący się do stanu duchownego. Słowo ministrant zaczęło się pojawiać od Soboru Trydenckiego (1545).

Oficjalnie nazwę Liturgicznej Służby Ołtarza ustalono w 1947 r. (za pontyfikatu papieża Piusa XII). We Mszy św. trydenckiej mogło służyć tylko dwu ministrantów. 

Sobór Watykański II (1962-1965) powrócił do starej tradycji Kościoła i podkreślił,
że w sprawowaniu liturgii może asystować większa grupa ludzi świeckich. Powierzono im też rolę lektorów Słowa Bożego.  Stąd idea grup LSO.

LSO w Polsce zaczęło się w 1964 roku, najpierw jako Krajowe Duszpasterstwo Ministrantów. Wtedy też Episkopat ogłosił Konstytucję o Liturgii. (gr. leiturgia: leitos – publiczna, ergon – praca). Tak zaczęła się formacja służby liturgicznej.  

Pierwszym krajowym duszpasterzem ministrantów był salezjanin, ks. Jan Wurcel
z Wrocławia. Od 1967 roku Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, który łączył ministrantów
z Ruchem Światło – Życie. Wyraźny rozdział obu formacji istnieje od 1995 roku.
Wspólnota LSO pozostaje w obrębie działań każdej parafii z osobna.

Parafia Wysowa-Zdrój

Parafia Wysowa - Zdrój

Liturgiczna Służba Ołtarza w parafii łączy więc tych, którzy służą podczas liturgii,
czyli lektorów i ministrantów. Do ich zadań należy także uświetnianie i przygotowanie uroczystości kościelnych, czyli tworzenie asysty obrzędów liturgicznych

Do LSO należą także nadzwyczajni szafarze Najświętszego Sakramentu.
Zadaniem świeckiego pomocnika jest posługa rozdzielania Komunii Św.
w sytuacjach wyjątkowych. 

W Wysowej – Zdroju tę funkcję pełni pan Józef Bystrek, który o sobie mówi, że jest równocześnie najstarszym ministrantem w parafii. Pełni on regularnie służbę w kaplicy Zdrojowej. 

Opiekunem całej Liturgicznej Służby Ołtarza w  Wysowej – Zdroju jest ks. Rafał Igielski. 

LSO w parafii Wysowa – Zdrój spotyka się w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca 
o godzinie. 10.00, w Hańczowej o 9.00.

Ksiądz Rafał zachęca: Wszystkich pragnących poszerzyć grono LSO w naszej parafii oraz czynnie uczestniczyć w kształtowaniu piękna liturgii w czasie nabożeństwa i Eucharystii – ZAPRASZAMY.

Skład LSO w Wysowej - Zdroju

 1. Franek Muchacki
 2.  Teodor Pająk
 3. Karol Leśniak
 4. Krystian Leśniak

Skład LSO w Hańczowej

 1. Tomek Mazur
 2. Benedykt Dardziński
 3. Franek Dardziński
 4. Wiktor Górski
 5. Mateusz Górski
 6. Karol Górski
 7. Norbert Stachura