Adres: Wysowa-Zdrój 9・38-316 Wysowa-Zdrój・tel: +48 18 353 20 11
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, 15:00, Zdrój: 11:15, Hańczowa: 8:45
Msze św. w najbliższą niedzielę: Parafialny: 7:30, 10:00, 15:00, Zdrój: 11:15, Hańczowa: 8:45

Akcja Katolicka

Miarą dojrzałości i wielkości jest stawanie się „maluczkim” i uznanie siebie za sługę wszystkich.

Św. Jan Paweł II

LOGO ŻYWY RÓŻANIEC

AKCJA KATOLICKA

Społeczna nauka Kościoła zaistniała w XIX w. dzięki encyklice papieża Leona XIII – Rerum novarum. Tam znalazły się treści akcentujące rolę świeckich w funkcjonowaniu Kościoła katolickiego i współdziałaniu z hierarchią kościelną. Odzewem na tekst papieża były laickie organizacje występujące w obronie wiary. Nazwa Akcja Katolicka pojawiła się w 1903 r. w encyklice Piusa X, choć formalnie zaczęła swoje istnienie za pontyfikatu Piusa XI, w 1923 r. Wtedy zatwierdzony został pierwszy statut Akcji Katolickiej na terenie Włoch. Stał się on od 1928 r. fundamentem do stworzenia struktur tej organizacji w całym świecie, tym także w Polsce.

Akcja Katolicka
w Polsce

Pierwsze katolickie oddziały laikatu powstały na ziemiach polskich w zaborze austriackim, w 1920 r. w Krakowie pod nazwą Liga Polska (ordynariuszem był wtedy książę Adam Sapieha).

Od 1929 zaczęła zaś funkcjonować w Poznaniu pierwsza Akcja Katolicka. Przyjęto w jej organizacji model włoski, czyli kolumnę dla mężczyzn, dla kobiet, oraz dwie kolumny dla młodzieży męskiej i żeńskiej. 

Patronem Akcji Katolickiej został św. Wojciech, a święto patronalne wyznaczono
na uroczystość Chrystusa Króla. 

Logo AK stanowią litery „AK”, wpisane w krzyż, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce (tak samo wygląda współczesna odznaka członkowska.)

Od 1930 roku powstawały oddziały diecezjalne. 

Cele członków Akcji Katolickiej to zyskiwanie dojrzałości moralnej i duchowej oraz życie zgodne z wiarą w Chrystusa. AK miała być szkołą katolickiego życia i „przedłużeniem rąk duszpasterzy” i w efekcie przejęciem odpowiedzialności za Kościół przez świeckich. 

Działalność Akcji przerwała wojna i czasy komunistyczne w Polsce. (partia skonfiskowała między innymi dom Akcji Katolickiej w Krakowie. Obecnie mieści się tam Filharmonia Krakowska.)

Ideę odrodzenia Akcji Katolickiej podjął Jan Paweł II w styczniu 1993 r.  na spotkaniu z polskimi biskupami w Watykanie. Wtedy też podjęto starania o reaktywację Akcji Katolickiej w Polsce. Oficjalnie 2 maja 1995, z upoważnienia Konferencji Episkopatu Polski, prymas, kardynał Józef Glemp, Akcję Katolicką w Polsce.

Choć już od  1994 roku na terenie Polski powstawały diecezjalne parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Jako pierwsza została powołana Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (bp Adam Dyczkowski). W archidiecezji krakowskiej została powołana dekretem kard. Franciszka Macharskiego – 1 sierpnia 1997 roku.

W listopadzie 1998 r. prezesem Akcji Katolickiej w Polsce została pani Halina Szydełko (diecezja rzeszowska).

Akcja Katolicka w Diecezji Tarnowskiej

Akcja Katolicka w Diecezji Tarnowskiej powstała jako jest publiczne stowarzyszenie wiernych i organizacja kościelna –  8 września 1995 roku. Powołana została do życia dekretem biskupa Józefa Życińskiego. 

 Patronem Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej jest święty Jan Paweł II. AK posiada swój sztandar i hymn: „My chcemy Boga”.

Strukturami organizacyjnymi AK jest: Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, zwany dalej DIAK; Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej, zwane dalej POAK.

Akcja Katolicka liczy obecnie 3300 członków skupionych w 131 oddziałach parafialnych. www.ak.diecezja.tarnow.pl 

Obecny Asystent Diecezjalny – ks. mgr lic. Jan Bartoszek. Prezes - Bożena Kwitowska

Akcja Katolicka
w parafii Wysowa-Zdrój

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Wysowej – Zdroju został powołany dekretem biskupa Wiktora Skworca 16 marca 2011 roku. Idea założenia POAK pojawiła się jako owoc parafialnych misji świętych. 

18 maja 2011 diecezjalny asystent AK ksiądz Jan Bartoszek uroczyście włączył kandydatów
z Wysowej w poczet członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Znakiem przynależności stały się legitymacje i tekst codziennej modlitwy każdego członka Akcji Katolickiej. 

Ponieważ wydarzenie to odbyło się w tygodniu modlitw za kapłanów, szczególnym zadaniem parafialnego oddziału w Wysowej stał się obowiązek modlitewnego wspierania kapłanów. 

Od tej pory działalność POAK ukierunkowana jest na różne formy pomocy stanowi kapłańskiemu. Członkowie modlą się także o nowe powołania do służby w Kościele.  Pierwszym opiekunem parafialnego oddziału AK został ksiądz proboszcz Jacek Daniel. Wraz z nim opracowano podstawowy plan działania.

 

  1. Pierwszy czwartek każdego miesiąca jest poświęcony parafialnej modlitwie za kapłanów (udział w Mszy Świętej, adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą różańcową)
  2. W parafii zorganizowano 25 „margaretek”, grup modlących się za konkretnego kapłana. (należą do nich członkowie Akcji Katolickiej).
  3. Zamówiono ponad 100 wieczystych Mszy Świętych wieczystych za kapłanów. 
  4. Członkowie POAK podejmować będą różne formy pokuty za grzechy kapłanów. Obecnie w obliczu zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych członkowie AK wzmogli formy modlitw ekspiacyjnych, za grzechy Polaków, przywódców duchowych i świeckich.
  5. Od kilku lat Akcja Katolicka modli się także przez intencję comiesięcznej Mszy Świętej za Ojczyznę. 
  6. W pierwsze soboty miesiąca z intencji POAK odprawiana jest Msza Święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy Polaków. 
  7. Każdy członek Akcji Katolickiej codziennie modli się Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji narodu polskiego.

Akcja Katolicka w Wysowej – Zdroju działa według kalendarium Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na dany rok oraz własnego planu pracy parafialnego oddziału. Spotkania oddziału odbywają się w miarę potrzeb i możliwości.

Od 2022 POAK w Wysowej opiekuje się ksiądz proboszcz Mariusz Bawołek. 

Obecnie Parafialny Oddział AK liczy 9 osób: Halina Bachta, Helena Dudka, Józefa Mól, Maria Obrzut, Helena Pytel, Stefan Pytel, Barbara Roman, Maria Szczęsny
i Danuta Zięba. 

Nowym kandydatem jest obecnie pani Edwarda Bartko.